Cestovní pojištění na tento zájezd

V současné době nabízíme k zájezdům toto pojištění léčebných výloh v zahraničí nebo roční pojištění pro členy alpského svazu Alpenverein.

Součástí ceny zájezdu je připojištění stornopoplatků a léčebnýh výloh v zahraničí. Všichni zákazníci zájezdu jsou pojištěni komplexním cestovním pojištěním u společnosti Generali Pojišťovna a.s.
Cestovní pojištění je platné pro všechny dny zájezdu, tzn. i pro první a poslední den.

Pojištění zahrnuje pojistné krytí pro Evropu následovně:

  • léčebné výlohy vč. repatriace 1700000,- Kč (akutní zubní ošetření max. 3500,- Kč)
  • přivolání opatrovníka 50000,- Kč
  • úrazové pojištění: trvalé následky úrazu 200000,- Kč, smrt úrazem 100000,- Kč
  • storno zájezdu ze stanovených důvodů ve výši 80% skutečně vzniklých nákladů, maximálně 10000,- Kč

Pojištění léčebných výloh platí mimo území České republiky. Neplatí pro území toho státu, jehož je pojištěný státním občanem nebo má-li na tomto území trvalé bydliště. Pokud však osoba, která není občanem České republiky, je účastníkem veřejného zdravotního pojištění v České republice po dobu min. 1 roku, je možné ji pojistit i na území státu, jehož je státním občanem nebo má-li na tomto území trvalé bydliště.
Pojištění se řídí zákonem č. 37/2004 Sb. o pojistné smlouvě, občanským zákoníkem a ostatními obecně závaznými právními předpisy České republiky, Všeobecnými pojistnými podmínkami pro cestovní pojištění (VPP CEP 2005/01), Zvláštními pojistnými podmínkami pro cestovní pojištění (ZPP CEP 2005/01), případnými dalšími ujednáními a pojistnou smlouvou.
V případě vzniku škodné události zprošťuje pojištěný státní zastupitelství, policii a další orgány činné v trestním řízení, hasičský záchranný sbor, lékaře, zdravotnická zařízení nebo záchrannou službu povinnosti mlčenlivosti a zavazuje se poskytnout pojistiteli kontakt na něj bez zbytečného odkladu. Současně zmocňuje pojistitele , resp. jím pověřenou osobu, aby ve všech řízeních probíhajících v souvislosti se škodnou událostí mohla nahlížet do soudních, policejních, zdravotních případně jiných úředních spisů o něm vedených a zhotovovat z nich kopie či výpisy. Pojištěný dále zmocňuje pojistitele k jednání o jeho zdravotním stavu s ošetřujícími lékaři a zdravotnickým zařízením. Pojištěný souhlasí s tím, aby jeho adresní a identifikační údaje a údaje o zdravotním stavu byly zpracovávány správcem Generali Pojišťovna a.s., Bělehradská 132, 120 84 Praha 2 a jejími smluvními zpracovateli splňující podmínky z. č.101/2000 Sb. (zejména pojišťovacími zprostředkovateli) pro účely pojišťovací činnosti a dalších činností vymezených zákonem č. 363/1999 Sb. o pojišťovnictví a to po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností, plynoucích ze závazkového právního vztahu, a dále po dobu vyplývající z obecně závazných právních předpisů. Pojištěný souhlasí s předáním a poskytováním svých osobních údajů a údajů o zdravotním stavu subjektům mezinárodního koncernu Generali a jeho zajišťovacím partnerům v souladu s právními předpisy pro účely a dobu, uvedenou v předchozím odstavci.
Pojištěný dále prohlašuje, že byl ve smyslu z. č. 101/2000 Sb., informován o svých právech a o povinnostech pojistitele jako správce údajů , zejména o právu přístupu k osobním údajům, jakož i o dalších právech dle tohoto zákona.

Výše uvedené podmínky cestovního pojištění jsou již neplatné! V současné době nabízíme k zájezdům toto pojištění léčebných výloh v zahraničí nebo roční pojištění pro členy alpského svazu Alpenverein.

 

©2018 CK Alpina - zájezdy a dovolená | e-mail ck@alpina.cz | telefon +420 548 522 652 | mobil +420 777 257 462 | Ochrana osobních údajů | odkazy