Všeobecné podmínky

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Cestovní kancelář Alpina (dále jen CK) je zapsána v obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem v Brně - oddíl C, vložka 36335, pod názvem ALPINA cestovní kancelář s.r.o., se sídlem Kotlářská 5, 602 00 Brno, IČO: 25590189. Uvedené všeobecné podmínky (dále VOP) pro účast na zájezdech CK Alpina se řídí ustanovením § 2521-2549 zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník a jsou upraveny v souladu se zák. č. 159/1999 Sb. o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu.

2. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU
CK poskytuje zájezd v rozsahu a za podmínek, které jsou uvedeny v popisu zájezdu na webu a upřesněny v podrobných pokynech k zájezdu. Vedoucí zájezdu má během zájezdu právo na úpravy programu v závislosti na objektivních podmínkách, a především s ohledem na bezpečnost účastníků.
Vyplněním přihlášky cestující závazně objednává zájezd a souhlasí s VOP. Po obdržení objednávky je cestujícímu zaslána SoZ, a to na žádost cestujícího buď poštou, nebo elektronicky. SoZ je uzavřena okamžikem, kdy cestující uhradí zálohu nebo plnou cenu zájezdu. Zároveň je cestující povinen doručit podepsanou či elektronicky potvrzenou SoZ k rukám CK. Uzavřením SoZ cestující potvrzuje, že mu byly ze strany CK poskytnuty všechny potřebné informace vč. podmínek storna zájezdu, a že je oprávněn SoZ uzavřít, a to nejen za sebe, ale také za osoby, které jej k uzavření SoZ zřejmě zmocnily. Pokud zákazník uzavírá SoZ ve prospěch osoby mladší 18 let, prohlašuje, že je jejím zákonným zástupcem, případně, že disponuje jejím souhlasem, nebo souhlasem jejího zákonného zástupce.
Účastníkem zájezdu s nárokem na poskytování služeb se stává cestující až po zaplacení ceny v plné výši s případnými doplňkovými službami, kterou je nutno uhradit podle splátkového kalendáře bez dalšího vyzvání.
Informace o zájezdu budou upřesněny v podrobných pokynech k zájezdu, které je CK povinna poskytnout cestujícímu nejpozději 7 dní před odjezdem zájezdu (e-mailem nebo poštou). Pokud cestující neobdrží výše uvedené pokyny 7 dní před odjezdem zájezdu, zavazuje se kontaktovat prodejní kancelář. V opačném případě se má za to, že cestující podrobné pokyny k zájezdu obdržel. Cestující se zavazuje respektovat informace a doporučení uvedená v podrobných pokynech, především požadavky na vybavení.

3. CENA A ÚHRADA
Ceny zájezdů a služeb jsou smluvní cenou mezi CK a cestujícím. Jsou považovány za zálohu až do realizace zájezdu. Cena zahrnuje služby, které jsou výslovně uvedeny v informacích o zájezdu v části „Cena zahrnuje“, povinné pojištění CK proti úpadku a DPH. Do ceny zájezdu mohou být zahrnuty i další doplňkové služby. Cena zájezdu a dalších objednaných doplňkových služeb je uvedena v SoZ. Ceny jsou uvedeny vč. DPH.
Zálohy nebo plnou cenu zájezdu je třeba uhradit do data uvedeného v SoZ. Výše záloh je uvedena v SoZ. Doplatek je třeba uhradit tak, aby CK obdržela úhradu nejpozději 30 dnů před odjezdem. Za uhrazení se považuje okamžik, kdy je příslušná částka připsána na bankovní účet CK nebo uhrazena na pokladně CK. Úhrada zájezdu benefitními poukázkami může být jen do výše 50 % základní ceny zájezdu, na poukázky se přeplatek nevrací.

4. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY O ZÁJEZDU
Cestující může kdykoliv odstoupit od SoZ bez udání důvodů. V tomto případě je cestující povinen zaplatit CK stornopoplatek za sebe i za každou přihlášenou osobu. Stornopoplatkem se rozumí smluvní pokuta. Za den odstoupení od SoZ ze strany cestujícího je považován den, kdy byla od cestujícího do CK písemně nebo e-mailem doručena informace o zrušení jeho účasti na zájezdu. Cestující je povinen odstoupení od SoZ oznámit u CK, kde zájezd zakoupil. Nezaplacení doplatku nenahrazuje písemné odstoupení od smlouvy. V případě nezaplacení doplatku ceny má CK právo odstoupit od SoZ. Vyřazený cestující bude v tomto případě písemně informován a přijatá záloha snížená o stornopoplatky dle článku 4 mu bude vrácena. CK je povinna vrátit platby uhrazené zákazníkem nebo v jeho prospěch snížené o odstupné do 14 dnů od odstoupení od SoZ.
Stornovací poplatky: Výše stornopoplatku se určuje dle počtu dnů ode dne odstoupení od SoZ do počátku zájezdu nebo poskytnutí první služby. Výše stornopoplatku se stanovuje ze základní ceny zájezdu nesnížené o slevy a bonusy. U leteckých zájezdů činí: do 90 dnů poplatek 500 Kč, 89-60 dnů 20 % z ceny, 59-40 dnů 40 % z ceny, 39-20 dnů 60 % z ceny, 19-5 dnů 80 % z ceny, 4-1 den před odjezdem či v den odjezdu, pokud se nedostaví k odjezdu, přeruší účast z vlastní vůle, má-li neplatné nebo neúplně cestovní doklady, 100 % z ceny. U ostatních zájezdů činí: do 60 dnů poplatek 500 Kč, 59-40 dnů 20 % z ceny, 39-20 dnů 40 % z ceny, 19-8 dnů 60 % z ceny, 7-2 dny 80 % z ceny; 1 den před odjezdem či v den odjezdu, pokud se nedostaví k odjezdu, přeruší účast na zájezdu z vlastní vůle, má-li neplatné nebo neúplné cestovní doklady, 100 % z ceny. V krajním případě může CK stanovit stornopoplatek ve výši skutečně vynaložených nákladů. Pokud cestující zájezd hradil benefitními poukázkami, v případě odstoupení od SoZ peněžní hodnota poukázek po odečtení stornopoplatků není směnitelná za peníze, ale lze ji převést na jiný zájezd dle výběru cestujícího. Nedostatek sněhu v době lyžařské sezóny ani špatné počasí nejsou důvodem pro snížení stornopoplatků. Pokud již byly pro cestujícího zakoupeny či objednány služby za příplatek (letenky, víza a dalších doplňkové služby za příplatek), pak cestující uhradí stornování této služby v reálné výši.
Poplatek 200 Kč se hradí, pokud cestující za sebe vyšle náhradníka, který písemně potvrdí, že souhlasí s uzavřenou SoZ. Účast náhradníka je nutné nahlásit nejpozději 24 hodin před odjezdem. Pokud již byla pro cestujícího sjednána služba, kterou není možné na náhradníka převést (zejména letenka, vízum, pojištění), uhradí cestující tuto službu v plné výši a náhradník je povinen si tuto službu zajistit sám. Původní účastník odpovídá za informovanost náhradníka. V případě, že se cestující bude chtít přehlásit na jiný zájezd, platí stornovací poplatky v plném rozsahu.

5. ZRUŠENÍ ZÁJEZDU
CK je oprávněna zrušit zájezd při nedosažení minimálního počtu účastníků. Minimální počet účastníků je stanoven dle typu dopravy: u autobusových zájezdů 25 účastníků na autobus, u zájezdů s vlastní dopravou 12 účastníků, u mikrobusových zájezdů 6 účastníků a u leteckých zájezdů 8 účastníků. CK je povinna informovat písemně cestujícího o zrušení zájezdu z důvodu nedosažení minimálního počtu účastníků nejpozději 20 dní před poskytnutím první služby. O zrušení zájezdu však CK zpravidla informuje mnohem dříve. CK má právo na zrušení zájezdu v důsledku neodvratitelné události kdykoliv před odjezdem. V tomto případě se vrací účastníkům úhrada v plné výši, při zrušení během zájezdu se vrací úhrada za neposkytnuté služby. V případě, že CK zruší zájezd z důvodů uvedených v tomto článku, není toto důvodem, aby cestující uplatnil nárok na škodu.

6. ODPOVĚDNOST CK A REKLAMACE
CK je povinna poskytnout cestujícímu zájezd řádně a včas v souladu s uzavřenou SoZ a obecně závaznými právními předpisy. Jestliže cestující zjistí, že služba poskytovaná CK neodpovídá službě nabízené v upřesňujících informačních materiálech, může uplatnit právo na reklamaci. CK odpovídá cestujícímu za porušení závazků vyplývajících z uzavřené SoZ. Reklamace musí být učiněna bez zbytečného odkladu, jinak právo na reklamaci zaniká. Má-li zájezd vadu, je cestující povinen ji vytknout CK bez zbytečného odkladu, ideálně na místě samém. Jestliže není možné zjednat nápravu ihned, sepíše vedoucí s účastníkem záznam obsahující: osobní údaje účastníka, předmět reklamace a případný požadavek na její vyřízení. CK je povinna vyřídit reklamaci nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění nebo ode dne ukončení zájezdu v případě, že reklamace byla uplatněna na zájezdu a nebyla vyřešena na místě. CK se může odpovědnosti za škodu způsobenou porušením právní povinnosti zprostit jen tehdy, prokáže-li se, že tuto škodu nezavinila ona ani jiní dodavatelé služeb cestovního ruchu poskytovaných v rámci zájezdu. Pokud cestující z jakýchkoli důvodů na své straně nevyužije zcela nebo z části služby, na jejichž využití měl dle SoZ nebo VOP právo, nezakládá tato skutečnost jakýkoli nárok na poskytnutí finanční či jiné náhrady. V případě, že se účastník zájezdu dostane do nesnází, CK mu poskytne neprodleně pomoc v nezbytně nutném rozsahu tak, aby zároveň nebyl narušen program zájezdu s tím, že náklady vynaložené na tuto pomoc bude cestující povinen uhradit. CK neručí: za majetek účastníků zájezdu v případě jeho poškození samotným účastníkem nebo třetí osobou, ztráty či krádeže; za udělení víz příslušnými zastupitelskými úřady; za případné zpoždění autobusové, trajektové či letecké dopravy z technických či dopravně provozních důvodů a neručí za škody, které tímto cestujícím vzniknou. V případě spotřebitelského sporu mezi CK a klientem, který se nepodaří vyřešit dohodou, může klient podat návrh na mimosoudní řešení České obchodní inspekci, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 12000 Praha 2.
Klient může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Nelze-li v důsledku nevyhnutelných a mimořádných okolností zajisti návrat cestujícího v souladu se SoZ, nese CK náklady na nezbytné ubytování, pokud možno v rovnocenné kategorii, a to nejvýše za tři noci na jednoho zákazníka. CK se nemůže odvolat na nevyhnutelné a mimořádné okolnosti, jestliže se na takové okolnosti nemůže podle platných právních předpisů Unie odvolat příslušný dopravce.

7. ODPOVĚDNOST ÚČASTNÍKŮ ZÁJEZDU
Účastník (cestující) je povinen: mít platný cestovní doklad splňující požadavky navštívených států; dodržet místo nástupu, které uvedl; respektovat pokyny vedoucího, průvodců a instruktorů zájezdu, dodržovat stanovený program a v případě individuálního programu informovat vedoucího zájezdu o své plánované trase. Cestující nese plnou odpovědnost za svoji zdravotní přípravu na zájezd (její nedodržení není důvodem k odstoupení od SoZ). Dále je účastník povinen: zajistit souhlas zákonného zástupce v případě, že se zájezdu účastní osoba mladší 18 let bez jeho doprovodu; u osob mladších 15 let pak zajistit doprovod a dohled dospělého účastníka v průběhu zájezdu; v případě, že CK zajišťuje víza, poskytnout zástupci CK cestovní pas v termínu určeném CK; aktivně se informovat o změnách pasových, vízových a zdravotních požadavků země určení; u cyklistických zájezdů respektovat návod k zajištění kol proti poškození dle informací poskytnutých CK. Účastník plně odpovídá za následky vzniklé neplatností jeho cestovních dokladů či nedodržením vízových, devizových a jiných právních předpisů platných v navštívené zemi. Cestující bere na vědomí, že CK automaticky doplňuje objednané pokoje či apartmány do optimální kapacity, pokud není uvedeno jinak. Účastník prohlašuje, že: si není vědom žádných omezení, která by mu bránila v řádné účasti na zájezdu; v případě účasti programu na vodě (rafting, vodní turistika), umí plavat; bude řádně používat veškeré poskytnuté bezpečnostní vybavení; uhradí event. škodu, kterou způsobil v dopravním prostředku nebo v ubytovacích aj. zařízeních, kde čerpal služby zajištěné dle SoZ; před a během sportovního programu se zdrží požívání alkoholu a omamných látek; během zájezdu se bude chovat v souladu s kulturními zvyklostmi navštívené země a jednat tak, aby nepoškozoval a negativně neovlivňoval přírodu a okolní prostředí; souhlasí s používáním svých osobních údajů, v souladu se zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, uvedených v SoZ pro potřeby CK, a to výhradně za účelem pořádání zájezdu a zasílání nabídek služeb v cestovním ruchu, a dále pro potřeby pojišťovny poskytující zdravotní pojištění. Dále prohlašuje, že je zmocněn a tímto uděluje souhlas ve smyslu § 5 odst. 2 zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, i jménem dalších osob uvedených na SoZ. Účastník se zúčastňuje zájezdu, popř. sportovního programu, na vlastní odpovědnost. Cestující bere na vědomí, že sportovní program může být i při vynaložení veškeré odborné péče, kterou lze požadovat, rizikový. Zájezdy nejsou obecně vhodné pro osoby s omezenou schopností pohybu, v některých případech je možná individuální domluva. U zájezdů s vysokohorskou turistikou působí průvodci jen jako organizační vedoucí skupiny.
Vedoucí zájezdu má právo vyloučit cestujícího z programu zájezdu bez náhrady v případě, že cestující: nemá dostatečné zkušenosti; je pod vlivem alkoholu nebo omamných prostředků; jeho okamžitý fyzický a psychický stav neodpovídají náročnosti programu; jeho vybavení neodpovídá zejména s ohledem na bezpečnost požadavkům uvedeným v podrobných pokynech k zájezdu. V krajním případě může vedoucí vyloučit ze zájezdu bez náhrady účastníka, který hrubě ruší jeho průběh nebo ostatní účastníky. Toto se vztahuje i na porušování ubytovacího řádu v kempech, chatách a hotelích. V případě, kdy dojde k vyloučení cestujícího z programu v důsledku jednostranného nedodržení podmínek uvedených v podrobných pokynech nebo těchto smluvních podmínek cestujícím, nemá cestující nárok na uplatnění jakýchkoliv nároků stran škod či reklamací.

8. POJIŠTĚNÍ
V ceně zájezdů není zahrnuto cestovní pojištění a pojištění storna zájezdu. CK doporučuje cestujícím, aby si pro účely krytí nákladů spojených s ukončením závazku ze SoZ (pojištění storno) nebo nákladů na pomoc zahrnujících repatriaci v případě úrazu, nemoci nebo smrti (cestovní pojištení) sjednali odpovídající pojištění. Obojí je možné si sjednat prostřednictvím CK za příplatek. V případě uzavření fakultativního pojištění souhlasí s prohlášením pojištěného.
CK je pojištěna proti úpadku dle podmínek zák. č. 159/1999 Sb. o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu, v platném znění, které je zahrnuto v ceně zájezdů.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
V případě nutnosti může CK aktualizovat tyto VOP zveřejněním na svých webových stránkách a tyto aktualizované podmínky budou platit pro SoZ uzavřené po datu zveřejnění. Tyto VOP jsou nedílnou součástí SoZ nebo objednávky služeb, která upravuje vztah mezi cestujícím a CK. Práva a povinnosti smluvních stran ve vztahu založeném touto smlouvou se řídí těmito VOP, zák. č. 159/1999 Sb. o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu, zák. č. 101/2001 Sb. o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, a dále zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, popř. dalšími obecně závaznými právními předpisy v platném znění. Eventuální neplatnost jednotlivých ustanovení nemá vliv na celkovou platnost VOP a SoZ. Smluvní strany prohlašují, že si před uzavřením smlouvy tyto VOP přečetly, že jsou v souladu s jejich vůlí a s obsahem těchto podmínek souhlasí.

Aktualizováno 20. 11. 2020