Podmínky pojištění

Podmínky pojištění Generali

Prohlášení pojištěného

Generali logo Pojištěný bere na vědomí a souhlasí s cestovním pojištěním, které poskytuje Generali Pojišťovna a.s., IČO: 61859869, se sídlem Bělehradská 299/132, Vinohrady, 120 00 Praha 2, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka B 2866, společnost je členem Skupiny Generali, zapsané v italském registru pojišťovacích skupin, vedeném IVASS (dále jen „pojistitel") na základě skupinové pojistné smlouvy o cestovním pojištění č. 3265800000 (dále jen „pojistná smlouva") uzavřené mezi pojistitelem a ALPINA cestovní kancelář s.r.o., IČO: 25590189, se sídlem Kotlářská 265/5, Veveří, 602 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 36335 (dále jen „pojistník“).

V případě uzavření cestovního pojištění vzniká smluvní vztah mezi účastníkem zájezdu (dále jen "pojištěný") a pojišťovnou. Tento je doložen uzavřenou pojistnou smlouvou, jejíž plné znění je k dispozici u pojistníka k osobnímu nahlédnutí. Pojistníkovi v případě pojistné události nepřísluší posuzovat existenci, případně výši finančních nároků z tohoto smluvního vztahu. Znamená to, že případnou pojistnou událost řeší zákazník přímo s pojišťovnou.

Podmínkou vzniku pojištění je, že bude uhrazeno celkové pojistné. Pojištění je účinné překročením hranic ČR při odjezdu a končí překročením hranic ČR při návratu nebo nejpozději ve 24.00 hodin dne, stanoveného jako konec pojištění.

Pojištění léčebných výloh platí mimo území České republiky. Neplatí pro území toho státu, jehož je pojištěný státním občanem nebo má-li na tomto území trvalé bydliště. Pokud však osoba, která není občanem České republiky, je účastníkem veřejného zdravotního pojištění v České republice po dobu min. 1 roku, je možné ji pojistit i na území státu, jehož je státním občanem nebo má-li na tomto území trvalé bydliště.

Vzájemná práva a povinnosti se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „zákon“), příslušnými ustanoveními ostatních právních předpisů ČR, Pojistnou smlouvou a Všeobecnými a zvláštními pojistnými podmínkami pro cestovní pojištění (dále jen „VPP a ZPP 2016/03-02“) a případnými dalšími ujednáními. VPP a ZPP 2016/03-02 tvoří nedílnou součást této pojistné smlouvy.

Dokument ke stažení: Pojistná smlouva včetně Informací pro klienta, Informací o zpracování osobních údajů a VPP a ZPP CEP (PDF)
Dokument ke stažení: Informační dokument o cestovním pojištění (PDF)

Pojištěný tímto potvrzuje, že před uzavřením pojistné smlouvy se seznámil s Informačním dokumentem o pojistném produktu a VPP a ZPP 2016/03-02, obsahu rozumí a souhlasí s ním. Stvrzuje, že se seznámil s pojistnou smlouvou a pojistnými částkami a limity vybraného produktu, že toto odpovídá jeho zájmu a jeho pojistným potřebám, a dále prohlašuje, že s rozsahem a podmínkami pojištění souhlasí. Pojistné částky a limity plnění jednotlivých druhů pojištění jsou dostupné na www.alpina.cz/t/pojisteni-lecebnych-vyloh a www.alpina.cz/t/pojisteni-storno

Pojištěný se zavazuje bez zbytečného odkladu oznámit všechny případné změny včetně změny osobních údajů a je si vědom případných negativních následků nenahlášení změn (zejména při doručování korespondence). Pojištěný se zavazuje plnit povinnosti uvedené ve VPP a ZPP CEP 2016/03-02 a je si vědom, že v případě jejich porušení ho mohou postihnout nepříznivé následky (např. zánik pojištění, snížení nebo odmítnutí pojistného plnění).

V případě vzniku škodné události Pojištěný zprošťuje ošetřujícího lékaře, zdravotnická zařízení, zdravotní pojišťovny, úřady práce, živnostenské úřady, orgány správy sociálního zabezpečení, státní zastupitelství, policii a další orgány činné v trestním řízení, hasičský záchranný sbor, záchrannou službu (včetně horské služby) a další orgány veřejné správy a zaměstnavatele k poskytnutí informací a dokladů ze zdravotnické a jiné dokumentace povinnosti mlčenlivosti; dále Pojištěný zmocňuje pojistitele, aby si od lékařů a zdravotnických zařízení vyžádal nutné informace o jeho zdravotním stavu bez obsahového omezení. Současně Pojištěný zmocňuje pojistitele, resp. jím pověřenou osobu, aby ve všech řízeních probíhajících v souvislosti s touto škodnou událostí mohla nahlížet do soudních, policejních, případně jiných úředních spisů a zhotovovat z nich kopie či výpisy. Pojištěný tímto zmocňuje pojistitele k nahlédnutí do podkladů jiných pojišťoven v souvislosti se šetřením škodných událostí a výplatou pojistného plnění. Výše uvedený souhlas a zmocnění se vztahuje i na dobu po smrti Pojištěného.

Pojištěný prohlašuje, že byl informován o zpracování sdělených osobních údajů a že podrobnosti týkající se osobních údajů jsou dostupné na www.generali.cz v sekci Osobní údaje a dále v obchodních místech pojistitele.

Pojištěný se zavazuje, že v tomto rozsahu informuje i pojištěné osoby uvedené na cestovní smlouvě. Dále se zavazuje, že pojistiteli bezodkladně oznámí případné změny osobních údajů.