Podmínky pojištění UNIQA

Podmínky pojištění UNIQA

Prohlášení pojištěného

UNIQA logo

Pojištěný prohlašuje, že:

Pro případné mimosoudní řešení sporů s pojistitelem je v případě cestovního pojištění příslušným orgánem Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, www.coi.cz. V případě, že pojistník uzavřel pojištění on-line, má právo řešit spotřebitelský spor prostřednictvím elektronické platformy umístěné na webových stránkách https://webgate.ec.europa.eu/odr/.
Pojistník, pojištěný, popř. oprávněná osoba má právo obrátit se se stížností na kontrolní útvar pojistitele, popř. i na ČNB (sekce regulace a dohledu nad pojišťovnami).
Pro případné soudní řešení sporů s pojistitelem je příslušný Obvodní soud pro Prahu 6, 28. pluku 1533/29b, 100 83 Praha 10.

Pojištěný se zavazuje, že v tomto rozsahu informuje i pojištěné osoby uvedené na cestovní smlouvě. Dále se zavazuje, že pojistiteli bezodkladně oznámí případné změny osobních údajů.